Skip to main content

Miljöledning

Miljöledning

Miljöledning – planerat miljöarbete

Vi bygger upp miljöledningssystem för företag i alla branscher; stora som små, oavsett geografisk hemvist. Hela eller delar av system kan genomföras beroende på hur långt företaget kommit i arbetet. Alla de delar av miljöledning som vi arbetar med, ingår också som väsentliga delar i ISO 14001, EMAS eller Miljödiplomering enligt Göteborgs Stad.

Miljöledningens olika faser

Vi erbjuder olika tjänster inom miljöledning: förstudie, miljöpolicy, miljömål, miljöutbildning, miljöhandlingsplan, framtagning av miljöhandbok, implementering av systemet samt revision och uppföljning.

Med hjälp av vår metod utarbetar vi tillsammans med företagets miljösamordnare och miljögrupp en flerårig miljöplan, med detaljerade miljömål samt aktiviteter och åtgärder för att nå målen.

Vi kan hjälpa till med förberedelserna inför en EMAS-registrering eller ISO-certifiering.

Under det löpande miljöarbetet betraktas kommunikation både internt och externt som en förutsättning för att lyckas.

Policy och riktlinjer, övergripande mål samt uppförandekod - övergripande och långsiktiga styrdokument

  • Miljö/hållbarhetspolicy med riktlinjer: Avsikten är att policyn ska fungera som en ledstjälrna. Den ska innehålla övergripande och långsiktigt syfte och mål för miljö/hållbarhetsarbetet. Den måste också intetrera verksamhetens affärsidé samt harmoniera och samverka med verksamhetens övriga styrdokument och värderingar. Dessutom måste den vara kommunicerbar - både internt och externt. Den bör även uppfylla kraven enligt ISO 14001 respektive andra releveanta standarder.
  • Övergripande mål: För att kunna leva upp till policyn ska övergripande mål utarbetas. Syfteet är att så tydligt som möjligt beskriva vad policyn innebär och hur den ska tolkas för verksamhetens olika delar, som ett stöd i arbetet att nå det långsiktiga målet.
  • Uppförandekod: Det kan även finnas behov av en uppförandekod (Code of Conduct) som dels kan användas för verksamhetens leverantörskontakter, dels i relation till övriga intressenter. Uppförandekoden ska täcka in ala delarna av hållbar utveckling, dvs omfatta såväl mänskliga rättigheter, arbetsmiljö som miljö. Avsikten är att uppförandekoden ska stämma med affärsidé, policys och värderingar samt motsvara omvärldens krav och förväntningar, både nationellt och internationellt, liksom relevanta branschkrav och branschinitiativ. Den ska också omfatta principer för hur man ska hantera avvikelser (s k non compliance) och uppföljning - i första hand i förhållande till företagets affärskontakter.

Integrerade ledningssystem

Vi bygger även upp integrerade ledningssystem. Det kan t.ex. gälla integrering av miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbete i en verksamhet. Vi kan hjälpa till inför en registrering eller certifiering enligt någon/några av de nationella och internationella standarder som finns på marknaden.

Lagbevakning

Att hålla sig ajour med gällande lagstiftning är både viktigt och nödvändigt för alla typer av verksamheter. Ekosofia AB hjälper er att upprätta lagförteckningar samt att hålla dem och er uppdaterade när det gäller nya eller förändrade lagar. Genomgång av lagförteckning och vad de nya eller förändrade lagarna innebär för er verksamhet görs i samband med uppdateringen eller vid behov.