Skip to main content

Utredningar

Utredningar

Förstudie - inledande miljöutredning

Detta är en lämplig inledning för den som ska starta sitt miljöarbete. Förstudien täcker in hela verksamheten, såväl företagets egen som inköp av produkter och tjänster samt vilken miljöpåverkan dessa ger upphov till. Förstudiens analys hjälper till att skapa struktur i miljöarbetet, vilket gör det enklare att se var och på vilket sätt man kan minska miljöbelastningen. Förstudien är ett bra beslutsunderlag för det fortsatta miljöarbetet och en förutsättning för införande av ett miljöledningssystem.

Nulägesanalys

En nulägesanalys kan vara ett sätt att komplettera bilden av miljöarbetets status. Det kan t.ex. syfta till att analysera varför miljöarbetet har stagnerat eller inte prioriteras. Det kan också vara ett bra underlag inför en förestående förändring av verksamheten eller organisationen. Nulägesanalysen genomförs, liksom förstudien, ofta som en skrivbordsundersökning, kompletterad med personliga intervjuer med nyckelpersoner.

Utredningar - utvärderingar

Det finns nästan alltid behov av ytterligare utredningar och analyser av miljöarbetet och miljöfrågan inom olika områden. Vi kan svara för inledande pilotundersökningar, liksom djupgående analyser av enskilda företeelser. Med vår omfattande omvärldsbevakning som grund kan vi dessutom sätta in utredningen och analysen i ett större perspektiv. Vi genomför också utvärderingar av pågående eller genomförda projekt eller verksamheter inom miljö och hållbar utveckling, liksom av genomförda kommunikationsaktiviteter.

Marknads- och konkurrentanalys

Att göra en marknads- och konkurrentanalys på miljöområdet kan vara ett sätt att få hjälp med prioriteringar för den egna verksamheten samt att se vilka nya affärsmöjligheter som en miljöanpassning kan innebära. Det ger ett underlag för att fatta strategiska beslut för företagets utveckling och för möjligheterna att påverka omvärlden.