Skip to main content

Vårt miljoarbete

Vårt miljöarbete

Miljöpolicy för Ekosofia AB

Ekosofia AB är ett kunskapsföretag som verkar för hållbar utveckling (1). Detta gör vi genom att erbjuda våra kunder att med hjälp av ett ökat miljömedvetande - ekosofi (2) - nå såväl social och ekonomisk som ekologisk framgång. Kommunikation – att åstadkomma dialog – är vårt främsta verktyg. Vi vänder oss till företag och organisationer, både stora och små; oavsett bransch, verksamhetsområde och geografisk hemvist.

Verksamheten skall bedrivas med minsta möjliga påverkan på miljön (3), för att bidra till en hållbar utveckling. Ekosofia AB betraktar miljöarbetet som en förutsättning för att kunna nå företagets mål och för att kunna leva upp till affärsidén.

För att kunna leva upp till vår miljöpolicy har vi fastställt nedanstående riktlinjer.

Riktlinjer för miljöarbetet inom Ekosofia AB

 • Internt förhållningssätt
 • Miljöarbetet ska präglas av långsiktighet och helhetssyn.
 • Vi betraktar samhällets krav enligt lagar och förordningar som minimikrav.
 • Vi ska i alla våra beslut väga in vilka miljökonsekvenser beslutet får.
 • Vi ska avsätta tillräckliga resurser för miljöarbetet, såväl personellt som finansiellt.
 • Vi ska ständigt sträva efter att förbättra nyttjandet av våra resurser samt att använda miljöanpassade material och metoder.
 • Policyn ska förverkligas genom ett miljöprogram som består av övergripande miljömål, samt en miljöhandlingsplan med detaljerade miljömål, aktiviteter och åtgärder. En årlig genomgång av miljömålen görs av företagets ledning och styrelse.

Medarbetare

 • Vi ska stödja och uppmuntra miljömedvetandet hos samtliga medarbetare samt göra dem medvetna om sitt miljöansvar. Genom att skapa förståelse och engagemang hos alla medarbetare stödjer vi en fortsatt utveckling av miljöfrågorna.

Kunder

 • Vi ska möta och helst överträffa kundernas krav och förväntningar när det gäller vårt miljöarbete.
 • Vi ska samarbeta med kunder som är miljömedvetna, eller som vi tror kan bli det genom vårt engagemang.

Intressenter

 • Vi ska samarbeta med miljömedvetna konsulter och leverantörer samt ställa motsvarande krav på dem som vi ställer på vår egen verksamhet.
 • Vi ska påverka och aktivt samarbeta med andra företag, myndigheter och organisationer i strävan för en hållbar utveckling.
 • Vi ska visa öppenhet och informera om vår miljöpåverkan och vårt miljöarbete samt vara lyhörda för förändringar och reaktioner bland samtliga intressenter.
 • Vi ska på ett ansvarsfullt och vederhäftigt sätt använda miljöargument i vår kommunikation.

Miljöpolicyn antogs 1996 och har därefter reviderats i mars 1999, juni 2001, augusti 2002 samt i februari 2012.

1)  "Hållbar utveckling" (på engelska "Sustainable development"), ett begrepp som lanserades 1987 av FN:s världskommission för miljö och utveckling (den sk Brundtland-kommissionen) i rapporten "Our Common Future". Det innebär ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Begreppet betonar sambandet mellan social, kulturell, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Ekonomisk utveckling, en rik kultur och social välfärd måste gå hand i hand med skydd av miljön och hushållning med naturresurserna.

2) Ekosofi; ett begrepp som lanserades av den norske professorn i filosofi Arne Naess i slutet av 1960-talet: 
• eko; sambandet mellan de levande organismerna (inklusive människan) och deras miljö
(från grekiskans oikos = hus)
• sofi; vishet (från grekiskans sophia) (jmf även filosofi, vishetslära eller levnadsvisdom)
• ekosofi; ekologisk vishet, miljömedvetenhet
Arne Næss understryker att det är genom handling som man visar sofia; klokhet och visdom, eller avsaknad av sådan. Ekosofi utmärker sig också genom att innehålla klokhet och insikt snarare än opersonlig eller abstrakt lära och kunskap. Ekosofin ger också etiska normer för vårt förhållande till naturen.

3) Med "påverkan på miljön" avser vi utnyttjande av naturens resurser: val av material och materialförbrukning; val av energislag och energianvändning samt restprodukter i form av avfall eller utsläpp till luft, mark och vatten.